main-top
orbicon_RGB

VVM-undersøgelser

Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) er en redegørelse for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke miljøet. Proceduren stiller krav om, at man skal udarbejde en redegørelse for anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Redegørelsen skal udarbejdes og i offentlig høring, inden bygherren får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Orbicon udarbejder VVM-screeninger og VVM-redegørelser for både landbaserede anlæg og projekter på søterritoriet. Med udgangspunkt i kundens behov kan vi varetage den overordnede projektledelse og alle delelementer, eller vi kan varetage mere fagspecifikke detailvurderinger, der kan indgå i bygherrens VVM-redegørelse.

Multidisciplinære miljøundersøgelser

Orbicon udfører bl.a. VVM-undersøgelser for mineselskaber. Det er typisk biologer og ingeniører, der udfører de ofte meget multidisciplinære miljøundersøgelser, hvor vi vurderer biologiske og fysisk-kemiske virkninger på miljøet samt de socioøkonomiske effekter. Den holistiske tilgang til projekterne giver et godt billede af de overordnede effekter.

I en VVM-undersøgelse kan vi således undersøge, om der er en kemisk forurening eller en anden miljømæssig påvirkning, måle støvbelastningen, undersøge levevilkårene for rensdyr og fisk samt analysere tang og botanik.

Stor erfaring med VVM-undersøgelser

Vi trækker på en stor erfaring med at udføre VVM-undersøgelser fra bl.a. Femern Bælt-forbindelsen, Horns Rev havmøllepark, FN Byen og i forbindelse med højspændingsledninger, motorveje, havne, råstofindvindinger og gasledninger.

Vores fokus er at skabe værdi for kunden ved at levere et projekt til den rigtige pris, i den rigtige kvalitet og til den rigtige tid. Det gør vi ved at være i tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere og arbejde for at løse de udfordringer, der opstår, når forskellige interesser arbejder sammen om et fælles projekt.
Vi rådgiver offentlige og private kunder.

GL skibe

Udvalgte projekter og referencer
main-bottom

©2015 Orbicon - Industrivej 31 - P.O. Boks 819 - Tlf. +299 31 20 32E-mail - Om denne side